Cho các ví dụ sau:

1. Gieo ngải ở mật độ 100.000 hạt trên 1m2 thì giữa những cây con có một sự cạnh tranh mạnh mẽ, nhiều cây bị chết, mật độ quần thể giảm đi rõ rệt.

2. Mọt bột cấy trong môi trường nuôi cấy có 64g bột thì số lượng cá thể đạt ở mức cực đại là 1750 cá thể. Nếu môi trường chỉ có 16g bột thì số lượng cá thể tối đa chỉ đạt được 650 cá thể.

Các ví dụ trên đề cập đến hiện tượng sinh thái nào?

A.

mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường.

B.

hiện tượng đấu tranh cùng loài.

C.

hiện tượng khống chế sinh học.

D.

cơ chế điều hòa mật độ quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cơ chế điều hòa mật độ quần thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...