Cho các thuốc thử: Dung dịch HCl, dung dịch AgNO3, khí Cl2, dung dịch Br2, quỳ tím. Chỉ cần sử dụng 2 trong số thuốc thử nào ở trên để phân biệt 4 chất lỏng: n-hexan; hex-2-en, dung dịch muối ăn và dung dịch NH3?

A.

Quỳ tím và dung dịch AgNO3.

B.

Dung dịch AgNO3 và dung dịch Br2.

C.

Dung dịch HCl và dung dịch Br2.

D.

Khí Cl2 và dung dịch thuốc tím.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...