Cho các thông tin sau: Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit. Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn. Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình. (4) Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng. Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đ ổi tần số alen trong quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với sự thay đ ổi tần số a len trong quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là:

A. (2), (4).
B. (2), (3).
C. (1), (4).
D. (3), (4).
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...