Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(1) CH2=C(CH3)-CH=CH2  Polime

(2) CH2=CH-CH3 + C6H5-CH=CH2  Polime

(3) CH2=CH2  (-CH2-CH2-)n

(4) H2N-(CH2)10-COOH  H2O + polime

Các sơ đồ phản ứng trùng ngưng là:

A.

(1) và (2).

B.

(3) và (4).

C.

Chỉ có (4).

D.

(1) và (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chỉ có (4).

H2N-(CH2)10-COOH  H2O + polime

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...