Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(1) CH2=C(CH3)-CH=CH2  Polime

(2) CH2=CH-CH3 + C6H5-CH=CH2  Polime

(3) CH2=CH2  (-CH2-CH2-)n

(4) H2N-(CH2)10-COOH  H2O + polime

Các sơ đồ phản ứng trùng ngưng là:

A.

(1) và (2).

B.

(3) và (4).

C.

Chỉ có (4).

D.

(1) và (4).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...