Cho các polime sau: polietilen, xenlulozơ, xenlulozơ trinitrat, amilopectin, protein, nilon-6,6, cao su buna. Số polime thiên nhiên là :         .  

A.

A: 2

B.

B: 3

C.

C: 4

D.

D: 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Có img1 polime thiên nhiên là : xenlulozơ, amilopectin, protein.  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...