Cho các polime sau đây : (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là :

A.

(2), (3), (5), (7).

B.

(5), (6), (7).

C.

(1), (2), (6).

D.

(2), (3), (6).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(2), (3), (5), (7).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...