Cho các polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2)n, (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là:

A.

CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, H2N-CH2-CH2-COOH.

B.

CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH.

C.

CH2=CH2, CH3-CH=C=CH2, H2N-CH2-COOH.

D.

CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...