Cho các phương trình ion rút gọn của các phản ứng giữa các dung dịch muối, giữa các kim loại với các dung dịch muối:

a) Cu + 2Ag+ Cu2+ + 2Ag.

b) Fe + Zn2+  Fe2+ + Zn.

c) Al + 3Na+  Al3+ + 3Na.

d) Fe + 2Fe3+  3Fe2+.

e) Fe2++ Ag+  Fe3++ Ag.

f) Mg + Al3+  Mg2++ Al.

Những phương trình viết đúng là:

A.

a, f.

B.

a, b, c, f.

C.

a, d, e, f.

D.

a, d, e.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

a, d, e, f.

Những phương trình viết đúng là:

Cu + 2Ag+ Cu2+ + 2Ag.

Fe + 2Fe3+  3Fe2+.

Fe2++ Ag+  Fe3++ Ag.

Mg + Al3+  Mg2++ Al.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...