Cho các phát biểu sau. Hàm số y = x3 – 3x2 + 12x + 1 có khoảng nghịch biến là (-3;+). Hàm số y = 2x + 11 + tanx luôn đồng biến trên R. Hàm số y = -6x4 + 8x3 – 3x2 – 1 có đồ thị đổi chiều biến thiên ba lần. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn luôn nghịch biến trên khoảng xác định. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có khoảng đồng biến dài nhất là Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn thì phương trình y’ = 0 có nghiệm duy nhất. Số phát biểu đúng là.

A. 5
B. 3
C. 1
D. 0
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...