Cho các phát biểu sau. Hàm số y = x3 – 3x2 + 12x + 1 có khoảng nghịch biến là (-3;+). Hàm số y = 2x + 11 + tanx luôn đồng biến trên R. Hàm số y = -6x4 + 8x3 – 3x2 – 1 có đồ thị đổi chiều biến thiên ba lần. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn luôn nghịch biến trên khoảng xác định. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có khoảng đồng biến dài nhất là Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn thì phương trình y’ = 0 có nghiệm duy nhất. Số phát biểu đúng là.

A. 5
B. 3
C. 1
D. 0
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích

(1) SAI vì y’= 3x2 – 6x + 12 = 3(x – 1)2 + 9 > 0; x R. Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định.

(2) SAI vì Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.

(3) SAI vì y’ =-24x3 + 24x2 – 6x = -6x(2x – 1)2; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Đồ thị hàm số đổi chiều một lần.
Trac nghiem online - cungthi.vn
(4) ĐÚNG vì Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn.

(5) SAI vì Trac nghiem online - cungthi.vn không thỏa mãn mệnh đề.
Trac nghiem online - cungthi.vn
(6) SAI vì Trac nghiem online - cungthi.vn không thỏa mãn mệnh đề. Vậy chỉ có (4) là đúng.

Lời bình: Nhiều bạn học sinh hay quên đi điều kiện xác định của hàm số lượng giác y = tanx với Trac nghiem online - cungthi.vnnên sẽ cho (2) cũng đúng nên dẫn đến không có đáp án để chọn, gây lúng túng mất nhiều thời gian.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...