Cho các phát biểu sau :

(1) quỳ tím đổi màu trong dung dịch phenol. 

(2) este là chất béo.                                   

(3) các peptit có phản ứng màu biure.            

(4) chỉ có một axit đơn chức tráng bạc.

(5) điều chế nilon-6 có thể thực hiện phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

(6) có thể phân biệt glucozơ và fuctozơ bằng vị giác. 

Phát biểu đúng là:

A.

(2), (3), (6).

B.

(4), (5), (6).

C.

(1), (4), (5), (6).

D.

(1), (2), (3), (5).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...