Cho các phát biểu sau: (1) Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định, sản phẩm đó có thể là phân tử ARN hoặc chuỗi pôlipeptit. (2) Một đột biến điểm xảy ra trong vùng mã hóa của gen có thể không ảnh hưởng gì đến chuỗi pôlypeptit mà gen đó tổng hợp. (3) Có ba bộ ba làm tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là 5'UAA3'; 5'UAG3' và 3'UGA5'. (4) Gen bị đột biến sẽ tạo alen mới, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa Trong các phát biểu trên, có mấy phát biểu sai?

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: (1) đúng. Đây là khái niệm của gen (2) đúng. Nếu đột biến thay thế cặp nucleotit xảy ra làm bộ ba sau đột biến và bộ ba ban đầu cùng mã hóa 1 axit amin thì có thể không ảnh hưởng gì đến chuỗi pôlypeptit mà gen đó tổng hợp. (3) Sai. Có ba bộ ba làm tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là 5'UAA3'; 5'UAG3' và 5'UGA3'. (4) Đúng. Đây là ý nghĩa của đột biến gen với quá trình tiến hóa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...