Cho các phản ứng sau:

HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH  HOCH2-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O     (1)

HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  HOCH2-(CHOH)4-COONa + Cu2O + 3H2O    (2)

HOCH2-(CHOH)4-CHO + H2  HOCH2-(CHOH)4-CH2OH    (3)

HOCH2-(CHOH)4-CHO  2C2H5OH + 2CO2    (4)

Hai phản ứng nào sau đây để phát hiện glucozơ trong nước tiểu người bị bệnh đái tháo đường?

A.

(1), (3).

B.

(1), (4).

C.

(2), (3).

D.

(1), (2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1), (2).

HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH  HOCH2-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  HOCH2-(CHOH)4-COONa + Cu2O + 3H2O

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...