Cho các phản ứng sau : a. FeO + H2SO4 đặc nóng Trac nghiem online - cungthi.vn b. FeS + H2SO4 đặc nóng Trac nghiem online - cungthi.vn c. Al2O3 + HNO3 Trac nghiem online - cungthi.vn d. Cu + Fe2(SO4)3 Trac nghiem online - cungthi.vn e. RCHO + H2 Trac nghiem online - cungthi.vn f. Glucozơ + AgNO3 + NH3 + H2O Trac nghiem online - cungthi.vn g. Etilen + Br2 Trac nghiem online - cungthi.vn h. Glixerol + Cu(OH)2 Trac nghiem online - cungthi.vn Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là ?

A. a, b, d, e, f, h.
B. a, b, d, e, f, g.
C. a, b, c, d, e, g.
D. a, b, c, d, e, h.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...