Cho các phản ứng sau : (a) 4HCl + PbO2 PbCl2 + Cl2 + 2H2O(b) HCl + NH4HCO3 NH4Cl + CO2 + H2O (c) 2HCl + 2HNO3 2NO3 + Cl2 + 2H2O(d) 2HCl + Zn ZnCl2 + H2 Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...