Cho các phản ứng sau :

4HCl + MnO2

MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2HCl + Fe FeCl2 + H2

14HCl + K2Cr2O7

2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2

16HCl + 2KMnO4

2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là :

A. clo hoá các hợp chất hữu cơ.
B. cho clo tác dụng với hiđro.
C. đun nóng dung dịch HCl đặc.
D. cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đặc.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...