Cho các phản ứng sau:

(1) X + HCl  Y + H2

(2) Y + NaOH  Z↓ + ?

(3) Z + KOH dd E + ?

(4) dd E + HCl vừa đủ Z↓ + ?

Kim loại X là:

A.

Al.

B.

Zn.

C.

Al, Zn.

D.

Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Al, Zn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...