Cho các phản ứng sau :

(1) H2 (k) + I2 (r) -> 2HI (k) Trac nghiem online - cungthi.vn> 0

(2) 2NO (k) + O2 (k) -> 2NO2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn< 0

(3) CO (k) + Cl2 (k) -> COCl2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn< 0

(4) CaCO3 (r) -> CaO (r) + CO2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn> 0

Khi giảm nhiệt độ hoặc tăng áp suất các cân bằng nào trên đây đều chuyển dịch theo chiều thuận ?

A. 1, 2.
B. 1, 3, 4.
C. 2, 3.
D. tất cả đều sai.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...