Cho các phản ứng oxi hoá – khử sau : (1) 3I2 + 3H2O HIO3 + 5HI (2) HgO 2Hg + O2 (3) 4K2SO3 3K2SO4 + K2S (4) NH4NO3 N2O + 2H2O (5) 2KClO3 2KCl + 3O2(6) 3NO2 + H2O 2HNO3 + NO (7) 4HClO4 2Cl2 + 7O2 + 2H2O (8) 2H2O2 2H2O + O2 (9) Cl2 + Ca(OH)2 CaOCl2 + H2O (10) KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 Trong số các phản ứng oxi hoá – khử trên, số phản ứng oxi hoá – khử nội phân tử là :

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...