Cho các phản ứng :

M + 2HCl  MCl2 + H2

MCl2 + 2NaOH  M(OH)2 + 2NaCl

4M(OH)2 + O2 + 2H2 4M(OH)3

M(OH)3 + NaOH  Na[M(OH)4]

M là kim loại nào sau đây?

A.

Fe.

B.

Al.

C.

Cr.

D.

Pb.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...