Cho các phản ứng :

M + 2HCl  MCl2 + H2

MCl2 + 2NaOH  M(OH)2 + 2NaCl

4M(OH)2 + O2 + 2H2 4M(OH)3

M(OH)3 + NaOH  Na[M(OH)4]

M là kim loại nào sau đây?

A.

Fe.

B.

Al.

C.

Cr.

D.

Pb.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...