Cho các phản ứng:

a) Tác dụng với H2 tạo sobitol.

b) Tác dụng với Cu(OH)2/NaOH đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch.

c) Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng tạo kết tủa Ag.

d) Lên men tạo ancol etylic.

e) Hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

f) Tạo este có 5 chức.

g) Trùng ngưng tạo mantozơ.

Fructozơ có thể tham gia các phản ứng nào ở trên?

A.

a, b, c, e, f.

B.

a, d, e, f.

C.

a, c, e, f.

D.

b, c, e, f, g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a, b, c, e, f.

a) Tác dụng với H2 tạo sobitol.

b) Tác dụng với Cu(OH)2/NaOH đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch.

c) Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng tạo kết tủa Ag.

e) Hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

f) Tạo este có 5 chức.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...