Cho các phản ứng : (1) O3 + dung dịch KI (2) F2 + H2O Trac nghiem online - cungthi.vn (3) MnO2 + HCl đặc Trac nghiem online - cungthi.vn (4) Cl2 + dung dịch H2S Các phản ứng tạo ra đơn chất là :

A. (1), (2), (3).
B. (1), (3), (4).
C. (2), (3), (4).
D. (1), (2), (4).
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...