Cho các nhận xét sau: (1) Nếu bố và mẹ đều thông minh sẽ di truyền cho con cái kiểu gen quy định khả năng thông minh. (2) Hằng được bố truyền cho tính trạng da trắng, mũi cao, má lúm đồng tiền. (3) Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen cần tạo được các cá thể có kiểu gen đồng nhất. (4) Ở thực vật, các tính trạng do gen nằm ở lục lạp qui định di truyền theo dòng mẹ. Trong các nhận xét trên, có mấy nhận xét không đúng?

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: (1) Sai. Thông minh là tính trạng đa gen được hình thành do sự tương tác với điều kiện môi trường nên bố mẹ thông minh chưa chắc con đã thông minh. (2) Sai. Tính trạng da trắng, mũi cao, má lúm đồng tiền của Hằng được truyền lại do cả bố và mẹ chứ không phải chỉ được bố truyền lại. (3) Đúng. Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen cần tạo được các cá thể có kiểu gen đồng nhất, đặt trong các môi trường khác nhau. Sau đó theo dõi kiểu hình ở các môi trường khác nhau đó. (4) Đúng. Lục lạp thuộc tế bào chất nên các tính trạng ở lục lạp sẽ di truyền theo dòng mẹ. → Có 2 phát biểu đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...