Cho các nhận định sau

(1). Đa số lao động hoạt động ở khu vực ngoài nhà nước

(2). Lao động trong khu vực nông, lâm, ngư luôn luôn chiếm tỉ trọng cao

(3). Lao động hoạt động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đang tăng

(4). Tỉ lệ thiếu việc làm ở thành thị chiếm 5,3% năm 2005

Số nhận định sai là

A.

0.

B.

1.

C.

2.

D.

3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...