cho các kim loại : Mg, Al, Fe, Cu. Để nhận biết được các kim loại trên cần dùng 2 dung dịch là:

A.

NaOH, HCl

B.

NaOH, AgNO3

C.

AgNO3 và H2SO4 đặc nguội

D.

H2SO4 đặc nguội và HCl

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...