cho các kim loại : Mg, Al, Fe, Cu. Để nhận biết được các kim loại trên cần dùng 2 dung dịch là:

A.

NaOH, HCl

B.

NaOH, AgNO3

C.

AgNO3 và H2SO4 đặc nguội

D.

H2SO4 đặc nguội và HCl

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

dùng NaOH nhận biết được Al, sau đó dùng HCl nhận biết được Cu không tan, tiếp tục cho NaOh vào 2 dd muối của 2 kim loại Mg và Fe

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...