cho các kim loại : Mg, Al, Fe, Cu. Để nhận biết được các kim loại trên cần dùng 2 dung dịch là:

A.

NaOH, HCl

B.

NaOH, AgNO3

C.

AgNO3 và H2SO4 đặc nguội

D.

H2SO4 đặc nguội và HCl

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...