** Cho các kiểu gen sau đây: 

1. AAbb              4. aabb

2. AaBb             5. aaBb

3. AABBDd        6. Aa

Cá thể đồng hợp:

A.

4.

B.

1.

C.

1 và 4.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 và 4.

1. AAbb

4. aabb

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...