Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là:

A.

Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.

B.

Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.

C.

Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.

D.

Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...