Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là:

A.

Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.

B.

Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.

C.

Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.

D.

Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.

Hướng dẫn: Dựa vào dãy điện hóa của kim loại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...