Cho các hợp chất : NH Trac nghiem online - cungthi.vn, NO2, N2O, NO Trac nghiem online - cungthi.vn, N2 Thứ tự giảm dần số oxi hóa của N là :

A. N2 > NO Trac nghiem online - cungthi.vn > NO2 > N2O > NH Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. NO Trac nghiem online - cungthi.vn > N2O > NO2 > N2 > NH Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. NO Trac nghiem online - cungthi.vn > NO2 > N2O > N2 > NH Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. NO Trac nghiem online - cungthi.vn > NO2 > NH Trac nghiem online - cungthi.vn > N2 > N2O.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...