Cho các hợp chất hữu cơ: metyl phenyl ete (anisol), toluen, anilin, phenol. Trong số các chất đã cho, những chất có thể làm mất màu dung dịch brom là:

A.

Toluen, anilin, phenol.

B.

Metyl phenyl ete, anilin, phenol.

C.

Metyl phenyl ete, toluen, anilin, phenol.

D.

Metyl phenyl ete, loluen, phenol.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...