** Cho các hoá thạch:

1. Nêanđectan.               2. Homo habilis (người khéo léo).

3. Driôpitec.                   4. Homo erectus (người đứng thẳng).

5. Ôxtralôpitec.               6. Pitêcantrôp.

7. Xinantrôp.                  8. Crômanhôn.

9. Heiđenbec.

Những hóa thạch nào thuộc hai giai đoạn: vượn người hóa thạch và người vượn hóa thạch?

A.

3, 5.

B.

2, 4, 6, 7, 9.

C.

2, 3, 4, 5.

D.

1, 8.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...