** Cho các hoá thạch:

1. Nêanđectan.               2. Homo habilis (người khéo léo).

3. Driôpitec.                   4. Homo erectus (người đứng thẳng).

5. Ôxtralôpitec.               6. Pitêcantrôp.

7. Xinantrôp.                  8. Crômanhôn.

9. Heiđenbec.

Những hoá thạch nào là người cổ Homo?

A.

1, 8.

B.

3, 5.

C.

6, 7, 8.

D.

2, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2, 4.

Homo habilis (người khéo léo).

Homo erectus (người đứng thẳng).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...