Cho các hàm số sau. (1) Trac nghiem online - cungthi.vn(2) Trac nghiem online - cungthi.vn (3) y = x4 – 4x2 + 3(4) Trac nghiem online - cungthi.vn (5) Trac nghiem online - cungthi.vn(6) Trac nghiem online - cungthi.vn Tìm các hàm số có đồ thị không đổi chiều biến thiên trên từng khoảng xác định của chúng?

A. (2);(3);(5)
B. (1); (4); (5)
C. (1); (3); (6)
D. (2); (5); (6)
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích Ta chỉ cần tính đạo hàm của các hàm số, đạo hàm không đổi dấu thì đó là đáp án cần tìm.

(1) Hiển nhiên ta có đạo hàm Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.

(2) y’ = 4x2 – 6x + 2; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số đổi chiều biến thiên trên các khoảng xác định.

(3) y’ = 4x3 – 8x; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số đổi chiều biến thiên trên các khoảng xác định.

(4) y’ = 5(x2-2x+1)2 + 1 = 5(x – 1)2 + 1 > 0; x R Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định.

(5) Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.

(6) y’ = x3 – 3x2 – x; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số đổi chiều biến thiên trên các khoảng xác định.

Vậy các phát biểu đúng là (1);(4);(5)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...