Cho các dung dịch sau đây: KOH, HCl, FeCl3, Al(NO3)3, Pb(NO3)2 và NH4NO3. Số hoá chất tối thiểu cần dùng thêm để phân biệt được các dung dịch trên là bao nhiêu?

A.

Không dùng thêm bất kì hoá chất nào.

B.

Chỉ dùng thêm 1 hoá chất.

C.

Chỉ dùng thêm 2 hoá chất.

D.

Chỉ dùng thêm 3 hoá chất.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...