Cho các dung dịch (NH4)SO4, (NH4)2CO3 và dung dịch NH3 loãng. Chọn thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên?

A.

Dung dịch H2SO4 loãng

B.

Dung dịch HCl loãng

C.

Dung dịch MgCl2

D.

Dung dịch AlCl3

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...