Cho các dung dịch glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả bốn dung dịch

A.

dung dịch AgNO3 trong NH3

B.

nước brom

C.

Na

D.

Cu(OH)2/OH-

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...