Cho các dung dịch glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả bốn dung dịch

A.

dung dịch AgNO3 trong NH3

B.

nước brom

C.

Na

D.

Cu(OH)2/OH-

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...