* Cho các dung dịch điện phân sau:

I. CuSO4 với anôt bằng Cu.

II. HCl với các điện cực bằng graphit.

III. HgSO4 với các điện cực bằng platin.

Nồng độ dung dịch trong trường hợp nào sẽ giảm sau khi điện phân?

A.

Chỉ II.

B.

Chỉ III.

C.

I và II.

D.

II và III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chỉ II.

- Điện phân dung dịch CuSO4 có anôt bằng Cu. Sản phẩm thu được xem như Cu được chuyển từ anôt sang catôt. Vậy nồng độ dung dịch không đổi.

- Điện phân dung dịch HCl với điện cực bằng graphit, sản phẩm thu được là khí hiđrô và khí clo. Như vậy HCl đã bị phân tích nên nồng độ dung dịch giảm xuống.

- Điện phân dung dịch H2SO4 với các điện cực bằng platin. Sản phẩm thu được là khí hiđrô và ôxi. Vậy nước đã bị phân tích khi điện phân, (H2SO4) không đổi nên nồng độ dung dịch tăng lên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...