Cho các dung dịch CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6 (glucozơ), CH3CHO, C3H7OH. Những dung dịch hòa tan được Cu(OH)2 là:

A.

CH3COOH, C3H5(OH)3.

B.

CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6.

C.

CH3CHO, CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6

D.

CH3CHO, C3H7OH, CH3COOH, C3H5(OH)3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Những dung dịch hòa tan được Cu(OH)2CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6 (Glucozơ).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...