Cho các dung dịch CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6 (glucozơ), CH3CHO, C3H7OH. Những dung dịch hòa tan được Cu(OH)2 là:

A.

CH3COOH, C3H5(OH)3.

B.

CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6.

C.

CH3CHO, CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6

D.

CH3CHO, C3H7OH, CH3COOH, C3H5(OH)3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...