Cho các dung dịch CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6 (glucozơ), CH3CHO, C3H7OH. Những dung dịch hòa tan được Cu(OH)2 là:

A.

CH3COOH, C3H5(OH)3.

B.

CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6.

C.

CH3CHO, CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6

D.

CH3CHO, C3H7OH, CH3COOH, C3H5(OH)3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Những dung dịch hòa tan được Cu(OH)2CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H12O6 (Glucozơ).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...