Cho các dung dịch A, B, C, D chứa các tập hợp sau:

A. {Cl-, , Na+, }

B. {Ba2+, Ca2+, Cl-, OH-}

C. {H+, Ag+, Na+}

D. {K+, , , }

Trộn hai dung dịch vào nhau thì cặp nào không có phản ứng?

A.

(A + B).

B.

(B + C).

C.

(C + D).

D.

(D + A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(D + A).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...