** Cho các đoạn dây có dòng điện I đặt trong từ trường đều như các hình vẽ.

Đoạn dây trong các hình nào có lực từ bằng nhau nhưng ngược hướng nhau?

A.

b và d.

B.

d và e.

C.

b và e.

D.

e ngược hướng cả b và d.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...