Cho các công thức cấu tạo sau:

(1) CH3COOH.

(2) CH3OH.

(3) CH3OCOCH3.                           

(4) CH3OCH3.

(5) CH3COCH3.

(6) CH3CHOHCH3.

(7) CH3COOCH3.

Các công thức cấu tạo nào cho ở trên biểu diễn chất có tên là metyl axetat?

A.

(1), (2), (3).

B.

(4), (5), (6).

C.

(7).

D.

(3), (7).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(3), (7).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...