Cho các công thức cấu tạo sau:

(1) CH3COOH.

(2) CH3OH.

(3) CH3OCOCH3.                           

(4) CH3OCH3.

(5) CH3COCH3.

(6) CH3CHOHCH3.

(7) CH3COOCH3.

Các công thức cấu tạo nào cho ở trên biểu diễn chất có tên là metyl axetat?

A.

(1), (2), (3).

B.

(4), (5), (6).

C.

(7).

D.

(3), (7).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...