Cho các công thức cấu tạo sau:

(1) CH3COOH.

(2) CH3OH.

(3) CH3OCOCH3.                           

(4) CH3OCH3.

(5) CH3COCH3.

(6) CH3CHOHCH3.

(7) CH3COOCH3.

Các công thức cấu tạo nào cho ở trên biểu diễn chất có tên là metyl axetat?

A.

(1), (2), (3).

B.

(4), (5), (6).

C.

(7).

D.

(3), (7).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(3), (7).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...