Cho các chuyển hóa sau:

X + H2O Y

Y + H2 Sobitol

Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3

Y E + Z

Z + H2O X + G

X, Y và Z lần lượt là:

A.

Xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic.

B.

Tinh bột, glucozơ và ancol etylic.

C.

Xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit.

D.

Tinh bột, glucozơ và khí cacbonic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tinh bột, glucozơ và khí cacbonic.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...