Cho các chuyển hóa sau:

X + H2O Y

Y + H2 Sobitol

Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3

Y E + Z

Z + H2O X + G

X, Y và Z lần lượt là:

A.

Xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic.

B.

Tinh bột, glucozơ và ancol etylic.

C.

Xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit.

D.

Tinh bột, glucozơ và khí cacbonic.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...