Cho các chuyển hóa sau:

X + H2O Y

Y + H2 Sobitol

Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3

Y E + Z

Z + H2O X + G

X, Y và Z lần lượt là:

A.

Xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic.

B.

Tinh bột, glucozơ và ancol etylic.

C.

Xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit.

D.

Tinh bột, glucozơ và khí cacbonic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tinh bột, glucozơ và khí cacbonic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...