Cho các chất: (X) vinyl axetat, (Y) saccarozơ, (Z) tinh bột, (T) metyl propionat, (V) etyl fomat. Các chất khi thuỷ phân trong môi trường axit sinh ra sản phẩm có phản ứng tráng bạc là:

A.

Y, Z.

B.

X, Y, Z, T, V. 

C.

X, Y, Z, V. 

D.

X, V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

X, Y, Z, V. 

Các chất khi thuỷ phân trong môi trường axit sinh ra sản phẩm có phản ứng tráng bạc là: vinyl axetat, saccarozơ, tinh bột và etyl fomat.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...