Cho các chất: (X) glucozơ, (Y) saccarozơ, (Z) tinh bột, (T) glixerol, (U) xenlulozơ, (V) fructozơ. Những chất bị thuỷ phân là:

A.

X, Z, U.

B.

X, T, Y, U.

C.

Y, T, V.

D.

Y, Z, U.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Y, Z, U.

Những chất bị thuỷ phân là: saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...