cho các chất và ion sau: HSO4-, H2S, NH4+, Fe3+, Ca(OH)2, SO32-, NH3, PO43- , HCOOH, Al3+, HS-. Theo Bronstet số chất và ion có tính chất axit là:

A.

5.

B.

7.

C.

6.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

HSO4-, H2S, NH4+, Fe3+,  HCOOH, Al3+, HS-.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...